Tất cả văn bản

ID Văn bản Tải về
1 Thay đổi nhân sự sau Đại hội cổ đông năm 2020
2 Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2020
3 Báo cáo tai chính quý I năm 2020
4 Dự thảo tài liệu ĐHCĐ năm 2020
5 Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ năm 2020
6 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019
7 Công bố thông tin về thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Lilama7 ngày 20-02-2020
8 Báo cáo tài chính quý IV 2019
9 Thông báo về việc bổ nhiệm lại chức vụ TGĐ Công ty CP Lilama7
10 Kết quả kiểm toán nhà nước năm 2018
11 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019
12 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018
13 Báo cáo tài chính năm 2017
14 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017
15 Báo cáo kiểm toán năm 2016
16 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2016
17 Báo cáo tài chính năm 2015
18 Báo cáo tài chính năm 2014
19 Báo cáo tài chính năm 2013
20 Báo cáo tài chính năm 2012
21 Choice decision of editing and accounting unit in 2013
22 Quy chế tổ chức đại hội cổ đông công ty