Báo cáo tài chính

ID Văn bản Tải về
1 Báo cáo tai chính quý I năm 2020
2 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019
3 Báo cáo tài chính quý IV 2019
4 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019
5 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018
6 Báo cáo tài chính năm 2017
7 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017
8 Báo cáo kiểm toán năm 2016
9 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2016
10 Báo cáo tài chính năm 2015
11 Báo cáo tài chính năm 2014
12 Báo cáo tài chính năm 2013
13 Báo cáo tài chính năm 2012