Báo cáo tài chính

ID Văn bản Tải về
1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019
2 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018
3 Báo cáo tài chính năm 2017
4 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017
5 Báo cáo kiểm toán năm 2016
6 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2016
7 Báo cáo tài chính năm 2015
8 Báo cáo tài chính năm 2014
9 Báo cáo tài chính năm 2013
10 Báo cáo tài chính năm 2012