ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 

Ngày 26/04/2022 Công ty CP Lilama7 đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (theo bản nghị quyết kèm theo). Đại hội đã bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Other news

NEWS