THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ngày 29/04/2022 Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama7 đã quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty (quyết định kèm theo). Từ ngày 29/04/2022 Ông Đặng Bá Hoài được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty CP Lilama7.

Other news

NEWS