Hồ sơ năng lực

NHÂN SỰ SỐ LƯỢNG
Kỹ sư chuyên nghành 57
Cử nhân kinh tế 19
Cao đẳng, KTV 25
Thợ bậc cao >= 5/7 48
Thợ bậc 4/7 90
Thợ bậc <= 3/7 358
Lái xe 18
Tổng nhân sự 615

 

DANH SÁCH DỰ ÁN