Văn bản cổ đông

ID Văn bản Tải về
1 Công bố thông tin về thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Lilama7 ngày 20-02-2020
2 Thông báo về việc bổ nhiệm lại chức vụ TGĐ Công ty CP Lilama7
3 Kết quả kiểm toán nhà nước năm 2018
4 Choice decision of editing and accounting unit in 2013
5 Quy chế tổ chức đại hội cổ đông công ty