Văn bản cổ đông

ID Văn bản Tải về
1 Công ty cổ phân Lilama7 xin Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội thường niên năm 2024 đối với Ông: Võ Duy Chính ( Ngày đăng 23/04/2024)
2 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024 ( ngày đăng 22/04/2024)
3 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về nội dung Nghị quyết và Biên Bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ( Ngày đăng 22/04/2024)
4 Công ty cổ phần Lilama7 xin công bố thông tin bổ sung dự thảo Tờ trình số: 11/LILAMA7/HĐQT /TT V v Đề nghị thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị & Quy chế quản trị nội bộ của Công ty tại Đại hội thường niên năm 2024
5 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về Dự thảo Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 22/04/2024. (Ngày đăng 29/03/2024)
6 Giấy xác nhận/Uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. ( Ngày đăng 27/03/2024)
7 Công bố thông tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ( Đăng ngày 26/02/2024)
8 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ( Ngày đăng 21/02/2024)
9 Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ( Đăng ngày 02/02/2024)
10 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT V/v ký Hợp đồng Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 ( Đăng ngay 04/12/2023)
11 Công bố thông tin Quyết định huỷ bỏ niêm yết cổ Phiếu bắt buộc của Lilama7 ( LM7) trên sàn Hnx.
12 Công bố thông tin về thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Lê Ngọc Phước và bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Thái TV HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội thường niên năm 2023. ( Ngày đăng 25/4/2023)
13 Công bố thông tin nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. ( ngày đăng 25/4/2023)
14 Công báo thông tin Nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ( Ngày đăng 25/4/2023)
15 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ( Ngày đăng 03/04/2023)
16 Giấy uỷ quyền tham dự Đại Hội thường niên năm 2023 ( ngày đăng 03/04/2023)
17 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023. (Ngày đăng 09/03/2023).
18 Công bố thông tin Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản " Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 ( ngày đăng 25/02/2023/
19 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ( Ngày đăng 20/02/2023)
20 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Lê Ngọc Phước & Ông Nguyễn Minh Hoàng (Đăng ngày 09/02/2023)
21 Công bố thông tin Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ( ngày đăng 06/02/2023)
22 Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đăng ngày 31/01/2023)
23 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama7 đối với Ông Võ Duy Chính ( Ngày đăng 07/06/2022)
24 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về thay đổi nhân sự Tổng giám đốc và Bổ nhiêm Phó Tổng giám đốc ( Ngày đăng 29/04/2022)
25 Công ty cổ phân Lilama7 xin Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội thường niên năm 2022 ( Ngày Đăng 26/04/2022)
26 Công ty cổ phân Lilama7 xin Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ( Ngày Đăng 26/04/2022)
27 Công bố thông tin bổ sung về lý lịch ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ( Ngày đăng 22/4/2022)
28 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về việc thay đổi người Đại diện CBTT của Công ty ( Ngày đăng 15/04/2022)
29 Thông báo " V/v đề cử, tự ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Lilama7" (Ngày đăng 5/4/2022)
30 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ( Ngày đăng 05/04/2022)
31 Giấy uỷ quyền tham dự Đại Hội thường niên năm 2022 ( ngày đăng 28/03/2022)
32 Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ( ngày đăng 28/03/2022)
33 Công báo thông tin về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ( Ngày đăng 14/03/2022)
34 Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ( Ngày đăng ngày 01 tháng 03 năm 2022)
35 Công ty cổ phân Lilama7 xin Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
36 Bổ sung Tở trình: V/v xin phê duyệt thông qua chủ trương chuyển nhượng đất số 6 Hoàng Văn Thụ Quận hải Châu TP Đà Nẵng và 04 lô đất và Tài sản gắn liền trên đất tại Tổ dân phố 10 Thị Trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, Tỉnh TT Huế
37 Tài liệu Dự thảo Điều lệ và Các Quy chế điều hành của Công ty cổ phần Lilama7 tại Đại hội thường niên năm 2021
38 Công ty cổ phần Lilama7 công bố thông tin tài liệu Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
39 File Word- Giấy xác nhận uỷ quyền tham dự Đại hội TN năm 2021
40 Thư mời tham dự Đại hội công đông thường niên năm 2021 và Giấy xác nhận uỷ quyền tham dự Đại hội.
41 Thông báo " Về việc đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2021"
42 Công ty cổ phần Lilama7 xin Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
43 Thay đổi nhân sự Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama7 kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020
44 Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2020
45 Dự thảo tài liệu ĐHCĐ năm 2020
46 Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ năm 2020
47 Công bố thông tin về thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Lilama7 ngày 20-02-2020
48 Thông báo về việc bổ nhiệm lại chức vụ TGĐ Công ty CP Lilama7
49 Kết quả kiểm toán nhà nước năm 2018