Văn bản cổ đông

ID Văn bản Tải về
1 Thay đổi nhân sự Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama7 kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020
2 Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2020
3 Dự thảo tài liệu ĐHCĐ năm 2020
4 Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ năm 2020
5 Công bố thông tin về thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Lilama7 ngày 20-02-2020
6 Thông báo về việc bổ nhiệm lại chức vụ TGĐ Công ty CP Lilama7
7 Kết quả kiểm toán nhà nước năm 2018
8 Quy chế tổ chức đại hội cổ đông công ty