Văn bản cổ đông

ID Văn bản Tải về
1 Công ty cổ phần Lilama7 xin Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
2 Thay đổi nhân sự Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama7 kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020
3 Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2020
4 Dự thảo tài liệu ĐHCĐ năm 2020
5 Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ năm 2020
6 Công bố thông tin về thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Lilama7 ngày 20-02-2020
7 Thông báo về việc bổ nhiệm lại chức vụ TGĐ Công ty CP Lilama7
8 Kết quả kiểm toán nhà nước năm 2018