Tất cả văn bản

ID Văn bản Tải về
1 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2020
2 Báo cáo Tài chính Quý II Đã Kiểm toán
3 Thay đổi nhân sự Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama7 kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020
4 Báo cáo tài chính quý II năm 2020
5 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thức 31/12/2020
6 Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2020
7 Báo cáo tai chính quý I năm 2020
8 Dự thảo tài liệu ĐHCĐ năm 2020
9 Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ năm 2020
10 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019
11 Công bố thông tin về thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Lilama7 ngày 20-02-2020
12 Báo cáo tài chính quý IV 2019
13 Thông báo về việc bổ nhiệm lại chức vụ TGĐ Công ty CP Lilama7
14 Kết quả kiểm toán nhà nước năm 2018
15 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019
16 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018
17 Quy chế tổ chức đại hội cổ đông công ty