Tất cả văn bản

ID Văn bản Tải về
1 Công ty cổ phần Lilama7 xin Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
2 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020
3 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2020
4 Báo cáo Tài chính Quý II Đã Kiểm toán
5 Thay đổi nhân sự Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama7 kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020
6 Báo cáo tài chính quý II năm 2020
7 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thức 31/12/2020
8 Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2020
9 Báo cáo tai chính quý I năm 2020
10 Dự thảo tài liệu ĐHCĐ năm 2020
11 Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ năm 2020
12 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019
13 Công bố thông tin về thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Lilama7 ngày 20-02-2020
14 Báo cáo tài chính quý IV 2019
15 Thông báo về việc bổ nhiệm lại chức vụ TGĐ Công ty CP Lilama7
16 Kết quả kiểm toán nhà nước năm 2018
17 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019
18 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018