Tất cả văn bản

ID Văn bản Tải về
1 Công ty cổ phân Lilama7 xin Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội thường niên năm 2024 đối với Ông: Võ Duy Chính ( Ngày đăng 23/04/2024)
2 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024 ( ngày đăng 22/04/2024)
3 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về nội dung Nghị quyết và Biên Bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ( Ngày đăng 22/04/2024)
4 Công ty cổ phần Lilama7 xin công bố thông tin bổ sung dự thảo Tờ trình số: 11/LILAMA7/HĐQT /TT V v Đề nghị thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị & Quy chế quản trị nội bộ của Công ty tại Đại hội thường niên năm 2024
5 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về Dự thảo Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 22/04/2024. (Ngày đăng 29/03/2024)
6 Giấy xác nhận/Uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. ( Ngày đăng 27/03/2024)
7 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023 ( Đăng ngày 22/03/2024)
8 Công bố thông tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ( Đăng ngày 26/02/2024)
9 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ( Ngày đăng 21/02/2024)
10 Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ( Đăng ngày 02/02/2024)
11 Báo cáo Tài chính Quý IV 2023 ( Ngày đăng 22/01/2024)
12 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT V/v ký Hợp đồng Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 ( Đăng ngay 04/12/2023)
13 Báo cáo tài chính Quý III năm 2023 ( Ngày đăng 20/10/2023)
14 Báo cáo Tài chính Quý II năm 2023 ( ngày đăng 18/7/2023)
15 Công bố thông tin Quyết định huỷ bỏ niêm yết cổ Phiếu bắt buộc của Lilama7 ( LM7) trên sàn Hnx.
16 Công bố thông tin về thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Lê Ngọc Phước và bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Thái TV HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội thường niên năm 2023. ( Ngày đăng 25/4/2023)
17 Công bố thông tin nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. ( ngày đăng 25/4/2023)
18 Công báo thông tin Nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ( Ngày đăng 25/4/2023)
19 Báo cáo Tài chính Quý I năm 2023 (( Đăng ngày 20/4/2023)
20 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ( Ngày đăng 03/04/2023)
21 Giấy uỷ quyền tham dự Đại Hội thường niên năm 2023 ( ngày đăng 03/04/2023)
22 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 ( Đăng ngày 29/3/2023)
23 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 , kết thúc 31/12/2022 ( ngày đăng 13/03/2023)
24 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023. (Ngày đăng 09/03/2023).
25 Công bố thông tin Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản " Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 ( ngày đăng 25/02/2023/
26 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ( Ngày đăng 20/02/2023)
27 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Lê Ngọc Phước & Ông Nguyễn Minh Hoàng (Đăng ngày 09/02/2023)
28 Công bố thông tin Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ( ngày đăng 06/02/2023)
29 Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đăng ngày 31/01/2023)
30 Báo Cáo Tài chính Quý IV 2022 ( ngày đăng báo 16/01/2023)
31 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2022
32 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2022
33 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
34 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán Quý II năm 2022 ( Đăng ngày 10/08/2022)
35 Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 (Ngày đăng 18/07/2022)
36 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama7 đối với Ông Võ Duy Chính ( Ngày đăng 07/06/2022)
37 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về thay đổi nhân sự Tổng giám đốc và Bổ nhiêm Phó Tổng giám đốc ( Ngày đăng 29/04/2022)
38 Công ty cổ phân Lilama7 xin Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội thường niên năm 2022 ( Ngày Đăng 26/04/2022)
39 Công ty cổ phân Lilama7 xin Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ( Ngày Đăng 26/04/2022)
40 Công bố thông tin bổ sung về lý lịch ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ( Ngày đăng 22/4/2022)
41 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về việc thay đổi người Đại diện CBTT của Công ty ( Ngày đăng 15/04/2022)
42 Thông báo " V/v đề cử, tự ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Lilama7" (Ngày đăng 5/4/2022)
43 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ( Ngày đăng 05/04/2022)
44 Giấy uỷ quyền tham dự Đại Hội thường niên năm 2022 ( ngày đăng 28/03/2022)
45 Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ( ngày đăng 28/03/2022)
46 Công báo thông tin về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ( Ngày đăng 14/03/2022)
47 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Đăng ngày 11/03/2022)
48 Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ( Ngày đăng ngày 01 tháng 03 năm 2022)
49 Báo cáo Tài chính Quý IV 2021
50 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2021
51 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán Quý II năm 2021
52 Báo cáo Tài chính quý II năm 2021
53 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thức 31/12/2021
54 Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần Lilama7
55 Công ty cổ phân Lilama7 xin Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
56 Báo cáo Tài chính Quý I năm 2021
57 Bổ sung Tở trình: V/v xin phê duyệt thông qua chủ trương chuyển nhượng đất số 6 Hoàng Văn Thụ Quận hải Châu TP Đà Nẵng và 04 lô đất và Tài sản gắn liền trên đất tại Tổ dân phố 10 Thị Trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, Tỉnh TT Huế
58 Tài liệu Dự thảo Điều lệ và Các Quy chế điều hành của Công ty cổ phần Lilama7 tại Đại hội thường niên năm 2021
59 Công ty cổ phần Lilama7 công bố thông tin tài liệu Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
60 File Word- Giấy xác nhận uỷ quyền tham dự Đại hội TN năm 2021
61 Thư mời tham dự Đại hội công đông thường niên năm 2021 và Giấy xác nhận uỷ quyền tham dự Đại hội.
62 Báo cáo tài chính đã kiểm toan năm 2020
63 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
64 Thông báo " Về việc đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2021"
65 Công ty cổ phần Lilama7 xin Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
66 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020
67 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2020
68 Báo cáo Tài chính Quý II Đã Kiểm toán
69 Thay đổi nhân sự Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama7 kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020
70 Báo cáo tài chính quý II năm 2020
71 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thức 31/12/2020
72 Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2020
73 Báo cáo tai chính quý I năm 2020
74 Dự thảo tài liệu ĐHCĐ năm 2020
75 Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ năm 2020
76 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019
77 Công bố thông tin về thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Lilama7 ngày 20-02-2020
78 Báo cáo tài chính quý IV 2019
79 Thông báo về việc bổ nhiệm lại chức vụ TGĐ Công ty CP Lilama7
80 Kết quả kiểm toán nhà nước năm 2018
81 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019
82 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018