Tất cả văn bản

ID Văn bản Tải về
1 Công bố thông tin Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ( ngày đăng 06/02/2023)
2 Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đăng ngày 31/01/2023)
3 Báo Cáo Tài chính Quý IV 2022 ( ngày đăng báo 16/01/2023)
4 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2022
5 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
6 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán Quý II năm 2022 ( Đăng ngày 10/08/2022)
7 Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 (Ngày đăng 18/07/2022)
8 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama7 đối với Ông Võ Duy Chính ( Ngày đăng 07/06/2022)
9 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về thay đổi nhân sự Tổng giám đốc và Bổ nhiêm Phó Tổng giám đốc ( Ngày đăng 29/04/2022)
10 Công ty cổ phân Lilama7 xin Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội thường niên năm 2022 ( Ngày Đăng 26/04/2022)
11 Công ty cổ phân Lilama7 xin Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ( Ngày Đăng 26/04/2022)
12 Công bố thông tin bổ sung về lý lịch ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ( Ngày đăng 22/4/2022)
13 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về việc thay đổi người Đại diện CBTT của Công ty ( Ngày đăng 15/04/2022)
14 Thông báo " V/v đề cử, tự ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Lilama7" (Ngày đăng 5/4/2022)
15 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ( Ngày đăng 05/04/2022)
16 Giấy uỷ quyền tham dự Đại Hội thường niên năm 2022 ( ngày đăng 28/03/2022)
17 Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ( ngày đăng 28/03/2022)
18 Công báo thông tin về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ( Ngày đăng 14/03/2022)
19 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Đăng ngày 11/03/2022)
20 Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ( Ngày đăng ngày 01 tháng 03 năm 2022)
21 Báo cáo Tài chính Quý IV 2021
22 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2021
23 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán Quý II năm 2021
24 Báo cáo Tài chính quý II năm 2021
25 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thức 31/12/2021
26 Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần Lilama7
27 Công ty cổ phân Lilama7 xin Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
28 Báo cáo Tài chính Quý I năm 2021
29 Bổ sung Tở trình: V/v xin phê duyệt thông qua chủ trương chuyển nhượng đất số 6 Hoàng Văn Thụ Quận hải Châu TP Đà Nẵng và 04 lô đất và Tài sản gắn liền trên đất tại Tổ dân phố 10 Thị Trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, Tỉnh TT Huế
30 Tài liệu Dự thảo Điều lệ và Các Quy chế điều hành của Công ty cổ phần Lilama7 tại Đại hội thường niên năm 2021
31 Công ty cổ phần Lilama7 công bố thông tin tài liệu Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
32 File Word- Giấy xác nhận uỷ quyền tham dự Đại hội TN năm 2021
33 Thư mời tham dự Đại hội công đông thường niên năm 2021 và Giấy xác nhận uỷ quyền tham dự Đại hội.
34 Báo cáo tài chính đã kiểm toan năm 2020
35 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
36 Thông báo " Về việc đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2021"
37 Công ty cổ phần Lilama7 xin Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
38 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020
39 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2020
40 Báo cáo Tài chính Quý II Đã Kiểm toán
41 Thay đổi nhân sự Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama7 kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020
42 Báo cáo tài chính quý II năm 2020
43 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thức 31/12/2020
44 Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2020
45 Báo cáo tai chính quý I năm 2020
46 Dự thảo tài liệu ĐHCĐ năm 2020
47 Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ năm 2020
48 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019
49 Công bố thông tin về thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Lilama7 ngày 20-02-2020
50 Báo cáo tài chính quý IV 2019
51 Thông báo về việc bổ nhiệm lại chức vụ TGĐ Công ty CP Lilama7
52 Kết quả kiểm toán nhà nước năm 2018
53 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019
54 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018