Tất cả văn bản

ID Văn bản Tải về
1 Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2 Báo cáo Tài chính Quý IV 2021
3 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2021
4 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán Quý II năm 2021
5 Báo cáo Tài chính quý II năm 2021
6 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thức 31/12/2021
7 Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần Lilama7
8 Công ty cổ phân Lilama7 xin Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
9 Báo cáo Tài chính Quý I năm 2021
10 Bổ sung Tở trình: V/v xin phê duyệt thông qua chủ trương chuyển nhượng đất số 6 Hoàng Văn Thụ Quận hải Châu TP Đà Nẵng và 04 lô đất và Tài sản gắn liền trên đất tại Tổ dân phố 10 Thị Trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, Tỉnh TT Huế
11 Tài liệu Dự thảo Điều lệ và Các Quy chế điều hành của Công ty cổ phần Lilama7 tại Đại hội thường niên năm 2021
12 Công ty cổ phần Lilama7 công bố thông tin tài liệu Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
13 File Word- Giấy xác nhận uỷ quyền tham dự Đại hội TN năm 2021
14 Thư mời tham dự Đại hội công đông thường niên năm 2021 và Giấy xác nhận uỷ quyền tham dự Đại hội.
15 Báo cáo tài chính đã kiểm toan năm 2020
16 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
17 Thông báo " Về việc đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2021"
18 Công ty cổ phần Lilama7 xin Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
19 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020
20 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2020
21 Báo cáo Tài chính Quý II Đã Kiểm toán
22 Thay đổi nhân sự Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama7 kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020
23 Báo cáo tài chính quý II năm 2020
24 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thức 31/12/2020
25 Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2020
26 Báo cáo tai chính quý I năm 2020
27 Dự thảo tài liệu ĐHCĐ năm 2020
28 Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ năm 2020
29 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019
30 Công bố thông tin về thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Lilama7 ngày 20-02-2020
31 Báo cáo tài chính quý IV 2019
32 Thông báo về việc bổ nhiệm lại chức vụ TGĐ Công ty CP Lilama7
33 Kết quả kiểm toán nhà nước năm 2018
34 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019
35 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018