Tất cả văn bản

ID Văn bản Tải về
1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019
2 Công bố thông tin về thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Lilama7 ngày 20-02-2020
3 Báo cáo tài chính quý IV 2019
4 Thông báo về việc bổ nhiệm lại chức vụ TGĐ Công ty CP Lilama7
5 Kết quả kiểm toán nhà nước năm 2018
6 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019
7 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018
8 Báo cáo tài chính năm 2017
9 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017
10 Báo cáo kiểm toán năm 2016
11 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2016
12 Báo cáo tài chính năm 2015
13 Báo cáo tài chính năm 2014
14 Báo cáo tài chính năm 2013
15 Báo cáo tài chính năm 2012
16 Choice decision of editing and accounting unit in 2013
17 Quy chế tổ chức đại hội cổ đông công ty