Báo cáo tài chính

ID Văn bản Tải về
1 Báo cáo Tài chính Quý II năm 2023 ( ngày đăng 18/7/2023)
2 Báo cáo Tài chính Quý I năm 2023 (( Đăng ngày 20/4/2023)
3 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 ( Đăng ngày 29/3/2023)
4 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 , kết thúc 31/12/2022 ( ngày đăng 13/03/2023)
5 Báo Cáo Tài chính Quý IV 2022 ( ngày đăng báo 16/01/2023)
6 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2022
7 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2022
8 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
9 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán Quý II năm 2022 ( Đăng ngày 10/08/2022)
10 Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 (Ngày đăng 18/07/2022)
11 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Đăng ngày 11/03/2022)
12 Báo cáo Tài chính Quý IV 2021
13 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2021
14 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán Quý II năm 2021
15 Báo cáo Tài chính quý II năm 2021
16 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thức 31/12/2021
17 Báo cáo Tài chính Quý I năm 2021
18 Báo cáo tài chính đã kiểm toan năm 2020
19 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
20 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020
21 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2020
22 Báo cáo Tài chính Quý II Đã Kiểm toán
23 Báo cáo tài chính quý II năm 2020
24 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thức 31/12/2020
25 Báo cáo tai chính quý I năm 2020
26 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019
27 Báo cáo tài chính quý IV 2019
28 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019
29 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018