Báo cáo tài chính

ID Văn bản Tải về
1 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán Quý II năm 2021
2 Báo cáo Tài chính quý II năm 2021
3 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thức 31/12/2021
4 Báo cáo Tài chính Quý I năm 2021
5 Báo cáo tài chính đã kiểm toan năm 2020
6 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020
7 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2020
8 Báo cáo Tài chính Quý II Đã Kiểm toán
9 Báo cáo tài chính quý II năm 2020
10 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thức 31/12/2020
11 Báo cáo tai chính quý I năm 2020
12 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019
13 Báo cáo tài chính quý IV 2019
14 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019
15 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018