Báo cáo tài chính

ID Văn bản Tải về
1 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020
2 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2020
3 Báo cáo Tài chính Quý II Đã Kiểm toán
4 Báo cáo tài chính quý II năm 2020
5 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thức 31/12/2020
6 Báo cáo tai chính quý I năm 2020
7 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019
8 Báo cáo tài chính quý IV 2019
9 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019
10 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018