Báo cáo tài chính

ID Văn bản Tải về
1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019
2 Báo cáo tài chính quý IV 2019
3 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019
4 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018
5 Báo cáo tài chính năm 2017
6 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017
7 Báo cáo kiểm toán năm 2016
8 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2016
9 Báo cáo tài chính năm 2015
10 Báo cáo tài chính năm 2014
11 Báo cáo tài chính năm 2013
12 Báo cáo tài chính năm 2012