Báo cáo tài chính

ID Văn bản Tải về
1 Báo Cáo Tài chính Quý IV 2022 ( ngày đăng báo 16/01/2023)
2 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2022
3 Công ty cổ phần Lilama7 xin CBTT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
4 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán Quý II năm 2022 ( Đăng ngày 10/08/2022)
5 Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 (Ngày đăng 18/07/2022)
6 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Đăng ngày 11/03/2022)
7 Báo cáo Tài chính Quý IV 2021
8 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2021
9 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán Quý II năm 2021
10 Báo cáo Tài chính quý II năm 2021
11 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thức 31/12/2021
12 Báo cáo Tài chính Quý I năm 2021
13 Báo cáo tài chính đã kiểm toan năm 2020
14 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
15 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020
16 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2020
17 Báo cáo Tài chính Quý II Đã Kiểm toán
18 Báo cáo tài chính quý II năm 2020
19 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thức 31/12/2020
20 Báo cáo tai chính quý I năm 2020
21 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019
22 Báo cáo tài chính quý IV 2019
23 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019
24 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018