Báo cáo tài chính

ID Văn bản Tải về
1 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thức 31/12/2020
2 Báo cáo tai chính quý I năm 2020
3 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019
4 Báo cáo tài chính quý IV 2019
5 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019
6 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018
7 Báo cáo tài chính năm 2017
8 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017
9 Báo cáo kiểm toán năm 2016
10 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2016
11 Báo cáo tài chính năm 2015
12 Báo cáo tài chính năm 2014
13 Báo cáo tài chính năm 2013
14 Báo cáo tài chính năm 2012