Báo cáo tài chính

ID Văn bản Tải về
1 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Đăng ngày 11/03/2022)
2 Báo cáo Tài chính Quý IV 2021
3 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2021
4 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán Quý II năm 2021
5 Báo cáo Tài chính quý II năm 2021
6 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thức 31/12/2021
7 Báo cáo Tài chính Quý I năm 2021
8 Báo cáo tài chính đã kiểm toan năm 2020
9 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
10 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020
11 Báo cáo Tài chính Quý III năm 2020
12 Báo cáo Tài chính Quý II Đã Kiểm toán
13 Báo cáo tài chính quý II năm 2020
14 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thức 31/12/2020
15 Báo cáo tai chính quý I năm 2020
16 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019
17 Báo cáo tài chính quý IV 2019
18 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019
19 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018